Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+
Menu

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
Максима Горког 17
Управни одбор
Број:15/2021
Дана: 14.05.2021.
У Бачком Петровцу


На основу члана 42. Закона о туризму и члана 27. Статута Туристичке организације Општине Бачки Петровац, Управни одбор Туристичке организације Општине Бачки Петровац, на својој седници одржаној дана 14.05.2021. године, расписао је

 

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

 

ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ СЛУЖБИ:

Туристичка организација Општине Бачки Петровац,
Максима Горког 17, 21470 Бачки Петровац,
Матични број: 08868573,
Оснивање: Одлука о оснивању Туристичке организације Општине Бачки Петровац– „Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 10/2006, акт о оснивању бр. 011-89/2006-02,
ПИБ: 104826222
Претежна делатност: - 55.20 Одмаралишта и слични објекти за краћи боравак.
Туристичка ораганизација општине Бачки Петровац је основана 15.12.2006. године и представља класичну туристичку организацију јединице локалне самоуправе, основана је на основу члана 21. Закона о јавним службама („Службени гласник РС“, бр. 42/91 и 71/94) и члана 11. став 1. тачка 1. Одлуке о оснивању Туристичке организације Општине Бачки Петровац („Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 10/2006), акт о оснивању бр. 011-89/2006-02, од 05.12.2006. године. Управни одбор Туристичке организације општине Бачки Петровац на својој првој седници одржаној 2007. године, донео је и С Т А Т У Т туристичке организације општине Бачки Петровац. ТОО БП има статус правног лица, послује у складу са прописима којима се уређују јавне службе и уписана је у регистар код Привредног суда

РАДНО МЕСТО И ПОСЛОВИ:

Директор Туристичке организације Општине Бачки Петровац

Директор Туристичке организације:
1. представља и заступа организацију,
2. организује и руководи радом организације,
3. доноси правилник о организацији и систематизацији послова,
4. предлаже акте које доноси Управни одбор,
5. извршава одлуке Управног одбора и предузима мере за њихово спровођење,
6. стара се о законитости рада,
7. одговара за коришћење и располагање имовином,
8. врши друге послове утврђене законом и статутом.

УСЛОВИ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА:

За директора туристичке организације може бити именовано лице које поред општих испуњава и следеће услове:

1. да има VII , VI или IV степен стручне спреме, смер туристичких или друштвених наука,
2. да има радно искуство најмање 4 године, од чега најмање 2 године на руководећим пословима, најмање 1 годину радног искуства у области туризма,
3. да не постоје законске сметње за његово именовање,
4. познавање једног страног језика, познавање рада на рачунару, поседовање организационих способности и вештине добре комуникације.

Директор се бира на период од четири године и може бити поново биран.

Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата за именовање директора оцењује се увидом у податке из пријаве и доказе поднете уз пријаву на јавни конкурс, писаном и усменом провером, односно на други одговарајући начин сходно потребама рада Јавне службе, у складу са Законом о Јавним службама.

МЕСТО РАДА:

Бачки Петровац, Максима Горког 2
Зграда Туристичке организације Општине Бачки Петровац

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ:

Рок за подношење пријаве је 10 дана и почиње да тече од дана објављивања Јавног конкурса на порталу „Послови“ Националне службе за запошљавање.
Пријава на Јавни конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању, контакт телефон и е-маил адресу, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на Јавни конкурс и одговорностима на тим пословима, податке о стручном усавршавању, и податке о посебним областима знања.
Лице за давање обавештења о Јавном конкурсу је Владимир Фабри, контак телефон: 021/780-4780

AДРЕСА НА КОЈУ СЕ ПОДНОСЕ ПРИЈАВЕ:

Управном одбору Туристичке организације Општине Бачки Петровац, конкурс за избор директора, Улица Максима Горког 17, Бачки Петровац, канцеларија Туристичке организације, са назнаком „за Јавни конкурс – за избор директора Туристичке организације Општине Бачки Петровац.“

ДОКАЗИ КОЈИ СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ПРИЈАВУ:

1. Извод из Матичне књиге рођених,
2. очитана важећа лична карта,
3. оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању,
4. исправе којима се доказује радно искуство (потврде и други акти из којих се доказује да има најмање 4 године радног искуства, 2 године на руководећим позицијама и 1 година у области туризма),
5. потврда (уверење) од надлежног органа да лице није осуђивано,
6. уверење о познавању страног језика (диплома, потврда) уколико је поседује,
7. познавање рада на рачунару, поседовање организационих способности и вештине добре комуникације – проверава се приликом разговора са кандидатом

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код надлежног органа.

 

Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Управни одбор ће одбацити закључком против којег није допуштена жалба.

Јавни конкурс се оглашава у секцији „Послови“ Националне службе за запошљавање, на огласној табли оснивача Јавне службе (Скупштина Општине Бачки Петровац) као и на званичној интернет презентацији Општине Бачки Петровац.
Јавни конкурс почиње да важи даном објављивања у секцији „Послови“ Националне службе за запошљавање, почевши од 02.06.2021 године, и траје 10 дана.

 

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
Председник Управног одбора
др. Перић Рајко

ZAIZBORE2020

Plakat PROGRAM SNS 2021 web1

sergej ćetković web

vakcina19

JAZAVAC2

Преузимање докумената

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

informator o radu

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac