Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+
Menu

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Opština Bački Petrovac
OPŠTINSKO VEĆE
Komisija za davanje u zakup, otuđenje
i pribavlјanje nepokretnosti u
javnu svojinu Opštine Bački Petrovac
Broj: 46-34/2019-05
Dana: 17.10.2019. godine
Bački Petrovac

 

Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac, Komisija za davanje u zakup, otuđenje i pribavlјanje nepokretnosti u javnu svojinu Opštine Bački Petrovac, na osnovu člana 3. Odluke o uslovima i postupku sprovođenja pribavlјanja i otuđenja neposrednom pogodbom, kao i davanja u zakup, pribavlјanja i otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac putem javnog nadmetanja i prikuplјanja pismenih ponuda („Službeni list opštine Bački Petrovac“, br. 4/14) i zaklјučka Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac br. 016-4/167-2019 od dana 07.08.2019. godine, dana 17.10.2019. godine raspisuje

O G L A S
za davanje u zakup nepokretnosti
u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac
prikuplјanjem pismenih ponuda

 

1. Pokreće se postupak davanja u zakup nepokretnosti u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac prikuplјanjem pismenih ponuda putem javnog oglašavanja, po tržišnim uslovima, i to:

1. Poslovni prostor – apoteka, u prizemlјu stambene zgrade u ul. Maršala Tita br. 6, sagrađene na parceli br. 8, upisane u zknj. ul. br. 8866 K.O. Bački Petrovac, koji se sastoji od prostorija označenih brojevima 1-12 u ukupnoj površini od 160,56 m2, adresa objekta: Maršala Tita 6 Bački Petrovac;

2. Prostorije apoteke, u prizemlјu Poslovnog objekta ambulanta – zdravstvena stanica i apoteka, sagrađenog na parceli br. 40, upisanog u zknj. ul. br. 3336 K.O. Kulpin, koje se sastoje od prostorija označenih brojevima 10-14 u ukupnoj površini 56,40 m2, adresa objekta: Maršala Tita 91 Kulpin;

3. Prostorije apoteke, u Zgradi zdravstva, sagrađenoj na parceli br. 1399, upisanoj u listu nepokretnosti br. 12 K.O. Gložan, koje se sastoje od prostorija označenih brojevima 1-8 u ukupnoj površini 74,20 m2, adresa objekta: Maršala Tita 56 Gložan;

4. Poslovni prostor – Četiri prostorija zdravstva – APOTEKA, u suterenu Stambene zgrade za kolektivno stanovanje, izgrađene na parceli br. 1033/1, upisane u listu nepokretnosti br. 955 K.O. Maglić, u ukupnoj površini 46 m2, adresa objekta: Ive Lole Ribara 16B Maglić.

 

2. Uslovi zakupa: Sve nepokretnosti opisane u članu 1. ovog rešenja (u dalјem tekstu: nepokretnosti) daju se u zakup objedinjeno, radi obavlјanja farmaceutske zdravstvene delatnosti na primarnom nivou u svim nepokretnostima, celo vreme zakupa, bez prava zatvaranja bilo koje apoteke.
Nepokretnosti se daju u zakup na vremenski period od 10 godina.
Nepokretnosti se daju u zakup u viđenom stanju, sa postojećom opremom.
Nepokretnosti kada se izdaju u zakup ne smeju se davati u podzakup.
Početna, odnosno najniža visina zakupnine utvrđena je na osnovu Informacije Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac, Odelјenja za budžet, finansije i poresku administraciju br. 46-34/2019-05 od 07.10.2019. godine i za ceo period zakupa bez PDV-a iznosi: 229.403,66 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem zvaničnom kursu Narodne banke Srbije na dan uplate. U zakupninu nisu uračunati troškovi korišćenja nepokretnosti (električna energija, grejanje, komunalne usluge, telefon i dr.).
Zakupnina za ceo period zakupa se isplaćuje u dva jednaka dela, i to: prva polovina zakupnine u roku od 15 dana od dana zaklјučenja ugovora o zakupu a druga polovina zakupnine za ceo period zakupa u roku od 3 meseca od dana zaklјučenja ugovora o zakupu.
Radi obezbeđenja plaćanja zakupnine, zakupac će prilikom zaklјučenja ugovora o zakupu predati zakupodavcu blanko sopstvenu menicu, propisno registrovanu kod NBS, sa meničnim ovlašćenjem da istu može popuniti sa svim podacima, radi naplate celokupnog iznosa ugovorene zakupnine i da bezuslovno i neopozivo, bez protesta i troškova, vansudski u skladu sa važećim propisima izvrši naplatu iste sa svih računa zakupca kod banaka.
Depozit za učešće u postupku davanja u zakup nepokretnosti utvrđuje se u iznosu od 5% od početne odnosno najniže kupoprodajne cene.

 

3. Obaveze zakupca: Obaveze zakupca jesu, da za celi period trajanja zakupa:
- ponudi zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vreme za 6 zaposlenih u Apoteci Zdravstvene ustanove Dom zdravlјa „Bački Petrovac“ Bački Petrovac i to: 2 diplomirana farmaceuta i 4 farmaceutskih tehničara, uz poštovanje najmanje istog nivoa ugovorene plate, koju su imali u Apoteci Zdravstvene ustanove Dom zdravlјa „Bački Petrovac“ Bački Petrovac,
- novozaposlenim radnicima iz Apoteke Zdravstvene ustanove Dom zdravlјa „Bački Petrovac“ Bački Petrovac ne sme da otkaže ugovor o radu po osnovu tehnološkog viška i mora im obezbediti kontinuitet radnog staža;
- obavlјa farmaceutsku zdravstvenu delatnost na primarnom nivou odnosno kontinuirano snabdevanje stanovništva lekovima i medicinskim sredstvima u skladu sa zakonom odnosno obezbeđivanje racionalne farmakoterapije radi lečenja, pobolјšanja i održavanja kvaliteta života pacijenata, prijavlјivanje neželјenih reakcija na lekove i medicinska sredstva na teritoriji Opštine Bački Petrovac, i to u svim objektima, koji su predmet zakupa.
- da nakon zaklјučenja ugovora o zakupu, preuzme zalihe robe, zatečene u nepokretnostima na dan zaklјučenja ugovora o zakupu, po veleprodajnim cenama, na osnovu izvršenog popisa, o čemu će se sačiniti zapisnik i koje će zakupac platiti na osnovu ispostavlјene fakture u roku od 15 dana od dana stupanja u posed nepokretnosti.
Neispunjenje navedenih obaveza zakupca, povlači posledicu raskida ugovora o zakupu od strane zakupodavca.
Spisak zalihe robe biće dostupan učesnicima prilikom obilaska apoteke i uvida u dokumentaciju.
Ukoliko zakupac prestane da obavlјa delatnost apoteka u nepokretnostima pre isteka roka od 10 godina, ugovor o zakupu se raskida bez prava zakupca da traži povraćaj zakupnine.

 

5.Uslovi učešća u postupku: Učesnici u postupku davanja u zakup nepokretnosti prikuplјanjem pismenih ponuda mogu biti isklјučivo zdravstvene ustanove registrovane na teritoriji Republike Srbije.
Pravo na učešće u postupku davanja u zakup nepokretnosti prikuplјanjem pismenih ponuda ima učesnik ako:
1. je duže od 5 godina upisan u registar nadležnog privrednog suda kao zdravstvena ustanova;
2. ima maloprodaju na teritoriji Republike Srbije i ima više od 20 aktivnih ogranaka poslovnih jedinica na teritoriji Republike Srbije;
3. ima najmanje 40 zaposlenih lica prijavlјenih na obavezno socijalno osiguranje na teritoriji Republike Srbije;
4. račun učesnika u postupku nije blokiran, odnosno nije bio blokiran u prethodnih godinu dana;
5. on, osnivači ili članovi društva, koji su kao takvi upisani u odgovarajući registar pravnih lica, nemaju dugovanja prema Opštini Bački Petrovac;
6. je zaklјučio ugovore o snabdevanju osiguranih lica Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje lekovima sa liste lekova koji se propisuju u uzdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja i medicinsko-tehničkih pomagala;

4. Uvid u dokumentaciju: Akt o vlasništvu nepokretnosti, kao i pregled poslovnih prostorija koje se daju u zakup putem ovog oglasa, može se izvršiti u periodu trajanja Oglasa. Kontakt lice za obilazak i uvid u dokumentaciju je Zuzana Kulik, broj telefona 062/1107782.

5. Zakupnina: Početna, odnosno najniža visina zakupnine utvrđena je na osnovu Informacije Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac, Odelјenja za budžet, finansije i poresku administraciju br. 46-34/2019-05 od 07.10.2019. godine i za ceo period zakupa bez PDV-a iznosi: 229.403,66 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem zvaničnom kursu Narodne banke Srbije na dan uplate. U zakupninu nisu uračunati troškovi korišćenja nepokretnosti (električna energija, grejanje, komunalne usluge, telefon i dr.).
Zakupnina za ceo period zakupa se isplaćuje u dva jednaka dela, i to: prva polovina zakupnine u roku od 15 dana od dana zaklјučenja ugovora o zakupu a druga polovina zakupnine za ceo period zakupa u roku od 3 meseca od dana zaklјučenja ugovora o zakupu.

7. Kriterijumi za izbor najpovolјnijeg ponuđača: Predmetni poslovno-kancelarijski prostor će se dati u zakup ponuđaču koji ponudi najveći iznos zakupnine. U slučaju da dva ili više ponuđača ponude isti iznos sprovešće se javno nadmetanje između njih, odmah nakon otvaranja ponuda.

8. Učesnici: Učesnici u postupku davanja u zakup nepokretnosti prikuplјanjem pismenih ponuda mogu biti isklјučivo zdravstvene ustanove registrovane na teritoriji Republike Srbije.

9. Ponuda mora da sadrži:
1. poslovno ime, matični broj i PIB, sedište, potpis ovlašćenog lica i pečat;
2. ponuđeni iznos zakupnine.

10. Radi provere ispunjenosti uslova učešća u postupku, svaki učesnik mora da priloži sledeće dokaze uz ponudu:
1. Izvod iz registra nadležnog Privrednog suda;
2. Elektronsko uverenje CROSO sa spiskom prijavlјenih zaposlenih lica;
3. Potvrdu Narodne Banke Srbije o broju dana o likvidnosti za prethodnih godinu dana;
4. Potvrdu Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac, Odelјenja za budžet, finansije i poresku administraciju, da učesnik nema dugovanja prema Opštini Bački Petrovac;
5. Overenu fotokopija Ugovora o snabdevanju osiguranih lica Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje lekovima sa liste lekova koji se propisuju i uzdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja i medicinsko-tehničkih pomagala;

11. Način dostavlјanja ponude: Ponuda se podnosi na posebnom obrascu koji se može preuzeti u pisarnici Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac, ili skinuti sa zvanične internet prezentacije Opštine Bački Petrovac, u zatvorenoj koverti sa naznakom „Ponuda za zakup poslovno-kancelarijskog prostora u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac“ i vidnom napomenom „NE OTVARATI“, na adresu: Opština Bački Petrovac, Kolarova 6, 21470 Bački Petrovac uz naznaku „Za Komisiju za davanje u zakup, otuđenje i pribavlјanje nepokretnosti u javnu svojinu Opštine Bački Petrovac“. Ponuda se predaje lično na šalteru pisarnice u uslužnom centru Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac u prizemlјu zgrade Opštine Bački Petrovac, koja se nalazi na navedenoj adresi.

12. Rok za podnošenje ponude je 8 dana od dana oglašavanja, odnosno do 29.10.2019. godine do 12,00 časova. Neblagovremena, odnosno nepotpuna ponuda će se odbaciti.

13. Razmatranje ponuda: Javno otvaranje i razmatranje prispelih ponuda će se sprovesti 29.10.2019. godine, u velikoj sali u zgradi Opštine Bački Petrovac, Kolarova 6, Bački Petrovac, sa početkom u 13:00 časova. Postupak prikuplјanja ponuda javnim oglasom smatra se uspelim ako je prispela najmanje jedna blagovremena i uredna ponuda.

14. Rok za povraćaj depozita učesnicima koji nisu uspeli u postupku prikuplјanja pismenih ponuda: Učesniku u postupku koji je ponudio najviši iznos zakupnine se uplaćeni depozit zadržava do potpisivanja ugovora i uračunava u zakupninu. Učesniku u postupku koji ne ponudi najviši iznos zakupnine, depozit za učešće će se vratiti najkasnije u roku od 5 dana od dana otvaranja ponuda. Ponuđač-učesnik u postupku koji odustane od ponude, ili u roku od 30 dana od dana dostavlјanja Rešenja o davanju u zakup poslovnih prostorija ne pristupi zaklјučenju ugovora o zakupu, gubi pravo na povraćaj uplaćenog depozita. Ukoliko ponuđač ne prihvati početnu visinu zakupnine, gubi pravo na vraćanje depozita.

15. Objavlјivanje Oglasa: Oglas će se objaviti dana 21.10.2019. godine u dnevnom listu „Dnevnik“, na oglasnoj tabli i zvaničnoj internet prezentaciji Opštine Bački Petrovac .

 

PREDSEDNIK KOMISIJE
Milan Anušjak s.r.

 

Ponudu preuzmite ovde.

 

 

 

ZAIZBORE2020

Преузимање докумената

BANER RAZVOJ

Virtuelni matičar

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

informator o radu

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

sistem48
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Канцеларија за локални економски развој
Savet za praćenje primene kodeksa ponašanja funkcionera

Invest in Backi Petrovac

Regionalna razvojna agencija Bačka
NALED logo
Lokalna akademska mreža

baner uprava za kapitalna ulaganja

RFVbannerM

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

MICS baner

csr

SPG

bannerEupravazasajt

Ukljucivanje mladih

ssm2

sco2

Medjunarodni dan devojcica resize