Oglas za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac u postupku javnog nadmetanja – licitacije

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Opština Bački Petrovac
OPŠTINSKO VEĆE
Komisija za davanje u zakup, otuđenje
i pribavlјanje nepokretnosti u
javnu svojinu Opštine Bački Petrovac
Broj: 46-48/2017-05
Dana: 09.05.2017. godine
Bački Petrovac

 Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac, Komisija za davanje u zakup, otuđenje i pribavlјanje nepokretnosti u javnu svojinu  Opštine Bački Petrovac, na osnovu člana 3. Odluke o uslovima i postupku sprovođenja pribavlјanja i otuđenja neposrednom pogodbom, kao i davanja u zakup, pribavlјanja i otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac putem javnog nadmetanja i prikuplјanja pismenih ponuda („Službeni list opštine Bački Petrovac“, br. 4/14) i člana 3. Odluka o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac br. 011-21/2017-02 od 25.04.2017. godine ( „Službeni list Opštine Bački Petrovac“ br. 1/2017), dana 09.05.2017. godine, raspisuje

 

OGLAS ZA OTUĐENJE NEPOKRETNOSTI IZ JAVNE SVOJINE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA – LICITACIJE

 

 1. Raspisuje se Oglas za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac u postupku javnog nadmetanja – licitacije, po tržišnim uslovima, i to sledećih nepokretnosti:

Red. br.

Podaci o nepokretnosti

iz javnih knjiga o nepokretnostima

Adresa

Površina

Početna cena

1.

Dvosoban stan br. 11 na drugom spratu koji se sastoji od prostorija označenih br. 1-7 u površini od 57,49 m2 a kome stanu pripada i prostorija u podrumu označena br. 19 u površini od 6,25 m2 u dvospratnoj stambenoj zgradi u ul. 14. VUSB br 7-9, upisan u zknj. ul. br. 7048/11 KO Bački Petrovac, sagr. na parc. br. 1861

Bački Petrovac ul.14.VUSB br.7-9

57,49 m2

18.052 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem zvaničnom kursu NBS na dan uplate

2.

Dvosoban stan  br. 7 na prvom spratu koji se sastoji od prostorija označenih br. 1-7 u površini od 57,49 m2 a kome stanu pripada i prostorija u podrumu označena br. 18 u površini od 5,20 m2 u dvospratnoj stambenoj zgradi u ul. 14. VUSB br. 7-9, upisan u zknj. ul. br. 7048/7 KO Bački Petrovac, sagr. na parc. br. 1861, koji koristi zakupac na osnovu ugovora o zakupu

Bački Petrovac,

ul.14.VUSB br.7-9

57,49 m2

18.052 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem zvaničnom kursu NBS na dan uplate

3.

Dvosoban stan  br. 6  na prvom spratu koji se sastoji od prostorija označenih br. 1-7 u površini od 57,49 m2 a kome stanu pripada i prostorija u podrumu označena br. 10 u površini od 5,00 m2 u dvospratnoj stambenoj zgradi u ul. 14. VUSB br. 7-9, upisan u zknj. ul. br. 7048/6 KO Bački Petrovac, sagr. na parc. br. 1861, koji koristi zakupac na osnovu ugovora o zakupu

Bački Petrovac,

ul.14.VUSB br.7-9

57,49 m2

18.052 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem zvaničnom kursu NBS na dan uplate

4.

Trosoban stan br. 1 na prvom spratu koji se sastoji od prostorija označenih br. 1-11 u površini od 74,72m2 a kome stanu pripada i prostorija u podrumu označena br. 1 u površini od 11,20 m2 u stambenoj zgradi u ul. M.Tita br. 6, sagr. na parc. br. 8, upisan u zknj. ul. br. 8866/2 KO Bački Petrovac, za koji je u toku postupak evikcije ( iselјenja)

Bački Petrovac,

ul.M.Tita br.6

74,72 m2

23.462  evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem zvaničnom kursu NBS na dan uplate

5.

Trosoban stan br. 3 na drugom spratu koji se sastoji od prostorija označenih br. 1-11 u površini od 74,72m2 a kome stanu pripada i prostorija u podrumu označena br. 3 u površini od 08,10 m2 u stambenoj zgradi u ul. M.Tita br. 6, sagr. na parc. br. 8, upisan u zknj. ul. br. 8866/4 KO Bački Petrovac, koji koristi zakupac na osnovu ugovora o zakupu

Bački Petrovac,

ul.M.Tita br.6

74,72 m2

23.462  evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem zvaničnom kursu NBS na dan uplate

6.

Dvosoban stan  br. 1 na prvom spratu  u površini od 60,71 m2  u dvospratnoj stambenoj zgradi u Bačkom Petrovcu ul  Masarikova 12 ,  sa pripadajućom prostorijom-ostavom u pomoćnom objektu u dvorištu, upisan u zknj. ul. br. 9649/2 KO Bački Petrovac, sagr. na parc. br. 827

Bački Petrovac,

ul.

Masarikova br.12

60,71 m2

19.063 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem zvaničnom kursu NBS na dan uplate

7.

Trosoban stan br. 2 na prizemlјu u površini od 67,44 m2 sa pripadajućim prostorijama – ostavom u dvorištu u stambenoj zgradi u Gložanu u  ul. Maršala Tita br. 96, sagr. na parc. br. 1170, upisan u listu nepokretnosti br. 2451 KO Gložan, za koji je u toku postupak evikcije (iselјenja)

Gložan

ul.M.Tita br.96

67,44 m2

21.176 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem zvaničnom kursu NBS na dan uplate

8.

Dvosoban stan  br. 7 na  drugom spratu u površini od 54,72 m2 sa pripadajućim prostorijama-ostavom u dvorištu u stambenoj zgradi u Gložanu u  ul. Maršala Tita br. 96 sagr. na parc. br. 1170, upisan u listu nepokretnosti  br. 2451 KO Gložan

Gložan

ul.M.Tita br.96

54,72 m2

17.182 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem zvaničnom kursu NBS na dan uplate

9.

Trosoban stan br. 1 u prizemlјu u površini 70,67 m2 sa pripadajućom prostorijom – ostavom u  dvorištu, u stambenoj zgradi u Kulpinu ul. Maršala Tita br. 105 (nepokretnost nije upisana u zemlјišnim knjigama, zgrada ima građevinsku i upotrebnu dozvolu)

Kulpin

ul. M.Tita br.105

70,67 m2

22.190 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem zvaničnom kursu NBS na dan uplate

10.

Trosoban stan br. 2 u prizemlјu u površini 70,67 m2 sa pripadajućom prostorijom – ostavom u  dvorištu, u stambenoj zgradi u Kulpinu ul. Maršala Tita br. 105, koji koristi zakupac na osnovu ugovora o zakupu (nepokretnost nije upisana u zemlјišnim knjigama, zgrada ima građevinsku i upotrebnu dozvolu)

Kulpin

ul. M.Tita br.105

70,67 m2

22.190 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem zvaničnom kursu NBS na dan uplate

11.

Dvosoban stan br. 5 na prvom spratu u površini 57,11 m2 sa pripadajućom prostorijom - ostavom u  dvorištu, u stambenoj zgradi u Kulpinu ul. Maršala Tita br. 105 (nepokretnost nije upisana u zemlјišnim knjigama, zgrada ima građevinsku i upotrebnu dozvolu)

Kulpin

ul. M.Tita br.105

57,11 m2

17.933 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem zvaničnom kursu NBS na dan uplate

12.

Građevinsko zemlјište, njiva u selu, površine 99 a 38 m2, upisano u zknj. ul. br. 10359 KO Bački Petrovac, parc. br. 6881/8

Bački Petrovac, industrijska zona

99 a 38 m2

22.261 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem zvaničnom kursu NBS na dan uplate

 1. Uvid u dokumentaciju: grafički pregled nepokretnosti, akt o vlasništvu, kao i pregled nepokretnosti koje su predmet otuđenja, može se izvršiti u Opštinskoj upravi Opštine Bački Petrovac, Bački Petrovac, Kolarova 6, svakog radnog dana od 8,00 do 15,00 časova. Kontakt osoba: Ana Kovačević Kunčak, telefon:  021/780-378, lokal 108.
 1. Ponuđeni iznos cene za otuđenu nepokretnost mora biti izražen u evrima i mora biti veći od početnog iznosa iz javnog oglasa. Licitacioni korak u postupku javnog nadmetanja iznosi 50 evra. Plaćanje se vrši odjednom, u roku od osam dana od dana potpisivanja Kupoprodajnog ugovora.
 1. Za učešće u postupku javnog nadmetanja-licitacije se utvrđuje depozit u iznosu od 20% od početne cene nepokretnosti, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem zvaničnom kursu NBS na dan uplate.
 2. Kriterijumi za izbor najpovolјnijeg ponuđača: Nepokretnost se otuđuje učesniku koji je ponudio najvišu cenu za otuđenje nepokretnosti.
 1. Učesnici u postupku javnog nadmetanja mogu biti pravna i fizička lica, koji su redovno izmirili obaveze prema budžetu Opštine Bački Petrovac.
 1. Prijave se podnose za svaku nepokretnost posebno - na posebnom obrascu za svaku nepokretnost i uz poseban dokaz o uplati depozita. Obrazac prijave se može preuzeti u pisarnici Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac, ili skinuti sa zvanične internet prezentacije Opštine Bački Petrovac.
 1. Prijava za javno nadmetanje za svaku nepokretnost mora da sadrži:
 1. za fizička lica: ime i prezime, JMBG i adresu stanovanja
 2. za preduzetnike i pravna lica: poslovno ime, matični broj i PIB, sedište, potpis ovlašćenog lica i pečat.
 3. redni broj nepokretnosti koja se licitira označen u Oglasu.
 1. Uz prijavu za javno nadmetanje se dostavlјa:
 1. dokaz o uplaćenom depozitu u visini 20% od početne cene nepokretnosti, koji se uplaćuje na žiro račun broj: 840-776804-44, broj modela: 97, poziv na broj: 59-207, svrha uplate: Uplata depozita, primalac: Opština Bački Petrovac
 2. uredno ovlašćenje za zastupanje,
 3. za fizička lica fotokopija lične karte,
 4. za pravna lica rešenje o upisu u Registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar,
 5. uverenje lokalne poreske administracije da je ponuđač izmirio lokalne poreske obaveze prema budžetu Opštine Bački Petrovac.
 1. Adresa za dostavlјanje: Prijava se podnosi u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava za pribavlјanje nepokretnosti iz javne svojine u postupaku javnog nadmetanja“ i vidnom napomenom „NE OTVARATI“, na adresu: Opština Bački Petrovac, Kolarova 6, 21470 Bački Petrovac uz naznaku Za Komisiju za davanje u zakup, otuđenje i pribavlјanje nepokretnosti u javnu svojinu  Opštine Bački Petrovac. Prijava se šalјe poštom preporučeno a može se predati i lično na šalteru pisarnice u uslužnom centru Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac u prizemlјu zgrade Opštine Bački Petrovac, koja se nalazi na navedenoj adresi.
 1. Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana oglašavanja, odnosno do 12.06.2017. godine do 12,00 časova. Neblagovremena, odnosno nepotpuna prijava će se odbaciti.
 1. Javno nadmetanje-licitacija prijavlјenih kandidata će se sprovesti 13.06.2017. godine, u Velikoj sali zgrade Opštine Bački Petrovac, Kolarova 6, Bački Petrovac, sa početkom u 10,00 časova.

Postupak prikuplјanja ponuda javnim oglasom smatra se uspelim ako je prispela bar jedna uredna i blagovremena ponuda.

 1. Rok za povraćaj depozita učesnicima koji nisu uspeli u postupku javnog nadmetanja: Učesniku u postupku koji je ponudio najviši iznos cene za otuđenje nepokretnosti zadržava se uplaćeni depozit do potpisivanja kupoprodajnog ugovora i uračunava se u kupoprodajnu cenu. Učesniku u postupku koji ne ponudi najviši iznos cene, depozit za učešće će se vratiti najkasnije u roku od 5 dana od dana sprovođenja postupka javnog nadmetanja. Ponuđač - učesnik u postupku koji ne uplati kupoprodajnu cenu u roku utvrđenim kupoprodajnim ugovorom, ili u roku od 30 dana od dana donošenja rešenja o otuđenju nepokretnosti ne pristupi zaklјučenju kupoprodajnog ugovora, gubi pravo na povraćaj uplaćenog depozita.
 1. Nepokretnost pod rednim brojem 9. (građevinsko zemlјište površine 99 a 38 m2) se otuđuje investitoru radi izgradnje poslovnog objekta a u cilјu podsticanja lokalnog ekonomskog razvoja i otvaranja novih radnih mesta. Kupoprodajni ugovor između najpovolјnijeg ponuđača i Opštine Bački Petrovac za ovu nepokretnost se zaklјučuje uz raskidni uslov. Opština Bački Petrovac će imati pravo jednostranog raskida ugovora ukoliko lice koje zaklјuči ugovor kao kupac, ne izgradi poslovni objekat u roku od 3 godine od dana zaklјučenja ugovora. Smatraće se da je raskidni uslov ostvaren ako nadležni organ Opštine Bački Petrovac ne izda upotrebnu dozvolu za poslovni objekat u navedenom roku.
 1. Objavlјivanje oglasa: Oglas će se objaviti dana 13.05.2017. godine u dnevnom listu „Dnevnik“, kao i na zvaničnoj internet prezentaciji Opštine Bački Petrovac.

 

 

    PREDSEDNIK KOMISIJE  

Milan Anušjak, dipl. ing. s.r.

 

 

Budi popisivac

zastava222BANER

sdsadas

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

izbori2022

bilbord izmena baner

baner2022

kupci 1

Popis

JAZAVAC2

za sajt

Преузимање докумената

SREDNJOROCNI PLAN2

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Архива - Јавни позиви

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика